REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO pokorne-ciele.pl

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich kupujących za pomocą naszej platformy internetowej. Pokorne Ciele Kebab Bar oraz zamawiający zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień́ niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej pod domeną pokorne-ciele.pl, odnoszące się̨ do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z naszej platformy internetowej przez zamawiającego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Pokorne Ciele Kebab Bar. W szczególności zamawiający nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić sprzedającego na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Rejestracja Kupujących nie jest warunkiem korzystania z serwisu Internetowego. Umowa może być również zawarta przez niezarejestrowanych zamawiających.
 5. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego, Pokorne Ciele Kebab Bar może niezwłocznie usunąć konto Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.
 6. Kupujący w żadnym wypadku nie ma prawa do oddania swoich danych dostępowych osobom trzecim, zwłaszcza hasła. Jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do konta Kupującego albo zamawiający podejrzewa inne nadużycie swojego konta, musi o tym natychmiastowo nas zawiadomić.
 7. Jeśli są przeprowadzone transakcje za pomocą danych dostępowych zamawiającego, zamawiający musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie powiadomił nas na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.
 8. Warunkiem skorzystania z usług naszej platformy internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 9. Osoba zamawiająca skłądając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 10. Pokorne Ciele Kebab Bar zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, nie pełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się kupującemu, Pokorne Ciele Kebab Bar ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 11. Jeśli kupujący złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Pokorne Ciele Kebab Bar ma prawo do weryfikacji uprawnień zamawiającego do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

 

 Ogólne postanowienia:

 1. Umowę między zamawiającym a Pokorne Ciele Kebab Bar uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Pokorne Ciele Kebab Bar potwierdzi kupującemu, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
 2. Pokorne Ciele Kebab Bar ma prawo anulować Zamówienie w przypadkach:
 • Opisanych w punkcie III Regulaminu
 • Awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych na pokładzie Pokorne Ciele Kebab Bar lub pojazdów dostawczych, uniemożliwiającej realizację Zamówienia;
 • Wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania Zamówienia, którego Pokorne Ciele Kebab Bar nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
 • Pokorne Ciele Kebab Bar zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej pokorne-ciele.pl mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 • Pokorne Ciele Kebab Bar potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając zamawiającemu odpowiednią informację na koncie, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo kupujący otrzyma stosowną wiadomość emailem. Wykonanie przez Pokorne Ciele Kebab Bar jednej z wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem kupującemu potwerdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako szacowany i jego przekroczenie nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 2. Jako iż część półproduktów wchodzących w skład menu Pokorne Ciele Kebab Bar przechowywanych jest w warunkach chłodniczych, Pokorne Ciele Kebab Bar pomimo zastosowania odpowiednich procedur obróbki cieplnej niezbędnych do przygotowania poszczególnych półproduktów, oraz użycia odpowiednich środków termoizolacyjnych, nie zobowiązuje się do ustalania progu temperatury dostarczanych zamówień w związku z czym temperatura dostarczonego zamówienia nie jest podstawą do reklamacji.

 

Płatność

 1. Osoba zamawiająca składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności.
 2. Zamawiający może zapłacić gotówką w przypadku realizacji przez Pokorne Ciele Kebab Bar zamówienia z odbiorem własnym, bądź dostawą.
 3. W przypadku dokonania zapłaty przez system t-pay (kartą lub szybkim przelewem) Pokorne Ciele Kebab Bar przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy system strony internetowej potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie bankowym kupującego nie jest wystarczający.
 4. W przypadku, gdy Pokorne Ciele Kebab Bar anuluje Zamówienie (kartą lub szybkim przelewem), Pokorne Ciele Kebab Bar dokona zwrotu płatności dokonanej za pomocą systemu płatności online. Zlecenie zwrotu płatności przez Pokorne Ciele Kebab Bar nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia ustalenia faktu o niewykonaniu zamówienia. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Pokorne Ciele Kebab Bar dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 5. W przypadku złożenia poprzez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot i reklamację odpowiedzialna jest Pokorne Ciele Kebab Bar .
 6. Pokorne Ciele Kebab Bar jako Partner Systemu płatności online zastrzegasobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez klienta, w szczególności w przypadku pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Pokorne Ciele Kebab Bar oraz Operator Płatności Online.
 7. Pokorne Ciele Kebab Bar oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności
 8. Na żądanie Kupującego, Pokorne Ciele Kebab Bar wystawi fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.
 9. W przypadkach pytań lub wątpliwości kupujący powinien skontaktować się z Pokorne Ciele Kebab Bar za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej, które dostępne są na stronie internetowej www.pokorne-ciele.pl
 10. Przed spełnieniem świadczenia przez Pokorne Ciele Kebab Bar kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu w którym Pokorne Ciele Kebab Bar przystąpiła do realizacji

Zamówienia.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązuje się poinformować Pokorne Ciele Kebab Bar w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Pokorne Ciele Kebab Bar nie dłużej niź 5 minut od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Pokorne Ciele Kebab Bar wyrazi na to zgodę.
 2. Jeśli zamawiający dokonał zapłaty za pomocą Internetu środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 14ni roboczych. 72h od momentu otrzymania od Pokorne Ciele Kebab Bar zlecenia jego wykonania.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, kupujący poinformuje Pokorne Ciele Kebab Bar niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Reklamacja kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji.Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej, lub telefonicznie.
 1. Reklamację można złożyć również w formie telefonicznej pod numerem 885 626 626, oraz w Pokorne Ciele na Ul. Niepodległości 41, 64-100 Leszno.
 2. W przypadku reklamacji drogą e-mail, reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Pokorne Ciele Kebab Bar wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 4. Skubacz.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Pokorne Ciele Kebab Bar może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 7 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.
 6. Składając zamówienia kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Pokorne Ciele Kebab Bar , która jest jednocześnie Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 7. Administratorem Danych Osobowych jest Pokorne Ciele Adam Ćwikliński Ul. Niepodległości 41, 64-100 Leszno NIP:6972384250
 8. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Administrator Danych Osobowych zapewnia każdemu kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator Danych Osobowych lub Przetwarzający Dane Osobowe mogę przesyłać Kupującemu informacje handlowe tylko wtedy, gdy wyraził na to zgodę w formularzu Zamówienia składanego przez Internet.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 11. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do sieci internet oraz aktywnego adresu e-mail.
 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 14. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień kupujacego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy Pokorne Ciele Adam Ćwikliński Ul. Niepodległości 41, 64-100 Leszno NIP:6972384250